NHÀ KHONHỊP (KHÔNG CỘT GIỮA): 21m (max)
CHIỀU CAO RÌA MÁI: 6m (max)
BƯỚC CỘT: 6m (max)
ĐỘ DỐC MÁI: 10°