NHÀ ĐỂ XE


NHỊP (KHÔNG CỘT GIỮA): 12.24m (max)
CHIỀU CAO RÌA MÁI: 4.2m (max)
BƯỚC CỘT: 2.1m (max)
ĐỘ DỐC MÁI: 10° or 15° or 20°