KHO MÁY BAY


NHỊP (KHÔNG CỘT GIỮA): 35m (max)
CHIỀU CAO RÌA MÁI: 8m (max)
BƯỚC CỘT: 9m (max)
ĐỘ DỐC MÁI: 10° or 26°